Vaalit 

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat 9.4.2017)
  • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraavat vuonna 2018)
  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2019)
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2019)

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskustie 9, 44800 Pihtipudas

puh. 014 459 6800

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa kulloinkin toimitettavana olevien vaalien valmistelun johdosta.

 

  Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) sekä kuntalain kuntavaaleja koskevia säännöksiä.

 

Kuntavaalit 2017

Kuntavaaleissa valittavat kuntien valtuustot päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palveluiden käyttämisestä. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Valtuutettuja valitaan kuntalain 16 §:ssä säädetty kunnan asukaslukuun sidottu vähimmäismäärä, jollei valtuusto päätä vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen määrästä.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Pihtiputaan kunnanvaltuustoon valitaan 27 valtuutettua ja heille varavaltuutetut  (kunnanvaltuusto 30.5.2016 § 46). Kunnanvaltuuston toimikausi alkaa 1.6.2017.

  

Kuntavaalit 2017

 

  Äänioikeustiedot määrittyvät perjantaina 17.2. ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2.

  Keskusvaalilautakunnan kokouksessaan 9.3.2017 vahvistama ehdokaslistojen yhdistelmä

 

Yleistä tietoa kuntavaaleista

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on yleistietoa vuoden 2017 kuntavaaleista. Sivuistolta löytyvät muun muassa kuntavaaleissa noudatettavat määräajat ja ehdokasasettelussa tarvittavat lomakkeet.

Kuntaliiton vaalisivustolta www.kuntavaalit.fi on monipuolista tietoa kunnista ja kuntavaaleista. Sivustolla on osiot ehdokkaille, äänestäjille, kunnille ja medialle.

 

Oikeusministeriön maksuton palvelunumero äänestäjille 0800 9 4770. Äänestäjä voi tiedustella numerosta ennakkoäänestyspaikkojen osoitteita ja aukioloaikoja. Numerossa annetaan äänestäjän kysyessä myös keskeisimmät äänestysohjeet.

 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 29.3. - 4.4.2017

Pihtiputaan kunnassa vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa yleinen ennakkoäänestyspaikka on Pihtiputaan kunnanviraston valtuustosali, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas, puh. 014 459 6800. Ennakkoäänestyksen aukioloajat ovat:

KE-PE      29.03. – 31.03.2017      klo 12.00 – 18.00

LA-SU     01.04. – 02.04.2017      klo 12.00 – 16.00

MA-TI     03.04. - 04.04.2017      klo 12.00 – 18.00

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia sekä tällaisen henkilön omaishoitaja saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestäjän tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle kunnantalon neuvonnasta saatavalla lomakkeella, os. PL 36, 44801 PIHTIPUDAS tai puhelimitse puh. 014-459 6800 ja 040-173 6803, viimeistään 28.3.2017 ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Kotiäänestäjän omaishoitajan ennakkoäänestysilmoitus tulee tehdä samalla ilmoituslomakkeella tai puhelinilmoituksella, jolla kotiäänestäjä ilmoitetaan kotiäänestykseen. Kotiäänestys toimitetaan vaalin ennakkoäänestysaikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Pihtiputaan terveyskeskuksen vuodeosastolla ja vanhustenhuollon avopalveluyksikkö Sopukassa, ilmoitetaan niissä kussakin erikseen.

 

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017 klo 9:00 – 20:00

Pihtiputaan kunta on vaaleja varten jaettu äänestysalueisiin seuraavasti ja vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat seuraavat rakennukset:

1 Alvajärvi  Alvajärven Maamiesseurantalo, Reisjärventie 1419, 44860 Alvajärvi

2 Elämäjärvi - Peninki  Mäntypirtti, Elämäjärventie 339, 44910 Elämäjärvi

3 Kirkonkylä  Kunnanviraston valtuustosali, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas

4 Korppinen  Korppisen kylätalo, Keiteleentie 1621, 44970 Korppinen

5 Muurasjärvi  Muurasjärven koulun liikuntasali, Ristimäentie 9, 44880 Muurasjärvi

 

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjän on sekä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, kotiäänestyksessä, laitosäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi henkilö saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten kuntavaaleissa ja on voimassa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän ajan. Tässä tapauksessa henkilökortti on maksuton.

Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituskortin mukaan ottaminen ja luovuttaminen vaalitoimitsijalle nopeuttaa äänestystä.

 

PIHTIPUTAAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA