Kulttuurimaisema ja luonto

Kulttuurimaisema

Muurasjärvi on valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue valtioneuvoston vuoden 1995 päätöksellä. Koko Keski-Suomessa näitä arvokkaita maisema-alueita on kahdeksan ja niistä kolme, Kärväskylä, Muurasjärvi ja Ylä-Liitonjoki, sijaitsevat Pihtiputaalla. Muurasjärvi on erityisesti arvokas perinnemaisemiensa vuoksi.

Alue edustaa tyypillistä Suomenselän kulttuurimaisemaa, jolle lisäpiirteensä tuo poikkeuksellisen runsas sodan jälkeinen pika-asutus. Maiseman pääosan muodostavat loivasti kumpuilevat laajat pelto- ja laidunmaat. Peltomaiseman keskellä on paikoin pienialaisia metsäsaarekkeita ja pieniä järviä ja lampia, joiden laskuojat ja –joet kulkevat laaksopainanteissa Muurasjärveen ja sitä kautta Kymijoen vesistöön.

Perinnemaisemia ovat Lahnalan hakamaa-laidunmetsä, Pellonpää-Haapala-Partala –hakamaa, Uusitalon metsälaidun, Pajujärven laidunniityt ja Rinteen metsälaidun.

Luonto

Linnustollisesti arvokkaat alueet ovat Savijärvi, Junganjärvi ä Sääkkönen. Vuohtojärvellä ja Kelkkämäjoen suistossa on vesilintujen ja kahlaajien pesimäalueita ja muuton aikaisia levähdyspaikkoja.

Kasvillisuudeltaan arvokkaat alueet ovat Junganjärven pohjois- ja eteläpäässä sijaitsevat luhtaniityt ja rantalaitumet, Savijärvi kokonaisuudessaan vesi- ja rantakasillisuuden ostalta, Kelkkämän tulvaniityt, Sääkkösen eteläpään rehevä vesi- ja rantakasvillisuus, Vuohtojärven monipuolinen ranta- ja vesikasvillisuus sekä Likolampi kokonaisuudessaan. Likolampi on Muinais-Päijänteestä noin 6000 vuotta sitten itsenäiseksi kuroutunut lampi, joka on kasvamassa umpeen ja muuttumassa nevaksi. Se on seutukaavan mukaan merkittävä monipuolisen kasvillisuuden suojelualue.

Uhanalaisista lajeista konnanulpukkaa kasvaa Sääkkösen avoimella vesialueella. Tämä pieni ulpukka kuuluu Keski-Suomen silmälläpidettäviin harvinaisiin lajeihin. Likolammen pohjoisrannalla kasvaa nevaimarretta, joka kuuluu Keski-Suomen vaarantuneisiin lajeihin. Vuohtojärven länsipuolella, Välipellon puronvarressa kasvaa lehtokuusamaa, joka on Pihtiputaalle uusi laji.