Marjan blogi -

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksesta kuntalaisille

Marja Laurila

Marja Laurila, p: 044-459 7256, e-mail:

Pyrin tässä blogissani tuomaan jatkossa esiin ajankohtaisia asioita tulevaan uudistukseen liittyen. Myös kuntalaisilta ja henkilöstöltä toivotaan aktiivista otetta – uudistusta on tarkoitus viedä eteenpäin yhdessä. Tavoitteena on aidosti tuottaa keskisuomalaisille asukkaille parhaat mahdolliset palvelut.

17.8.2018

Kesällä 28.6.2018 pääministeri Sipilä ilmoitti sote- ja maakuntauudistuksen siirtymisestä vuodella eteenpäin eli vuoden 2021 alkuun. Tämä johtui perustuslakivaliokunnan mietinnön valmistumisen siirtymisestä eduskunnan syysistuntokaudelle. Tällä hetkellä aikataulutus näyttää siltä, että lakien käsittely eduskunnassa ajoittuu marras-joulukuun tietämille. Mikäli näin tapahtuu, on hyvin todennäköistä, että uudistus saadaan voimaan vuoden 2021 alusta.

Uudistuksen siirtyminen siirsi myös maakuntavaaleja, jotka tähän tietoon tullaan käymään europarlamenttivaalien kanssa samaan aikaan toukokuussa 2019. Näin ollen maakuntavaltuustot voisivat aloittaa toimintansa 1.8.2019.

Valitettavasti eduskunnan päätöksenteon viivästyminen aiheuttaa epävarmuutta henkilöstössä. Keski-Suomen uudistuksen johtoryhmä on kuitenkin jatkamassa työtään ja valmistelu onkin jo pitkällä. Johtoryhmä on aikatauluttanut oman syyskautensa ja Keski-Suomen Liitto on saanut rahoituksen uudistuksen valmistelun jatkamiselle.

Uudistuksen valmistelun tavoitteet ovat edelleen samat. Keski-Suomessa tavoitellaan edelleen mm. asiakaslähtöisiä, yhdenmukaisia palveluita ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä toisaalta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota. Haluamme edelleen luoda Keski-Suomeen sellainen palvelumalli, jossa kuntalainen saisi palvelunsa ”yhden luukun periaatteella”.

Uudistuksen valmistelu jatkuu siis edelleen rauhallisin mielin. Mikäli tapahtuisi niin, ettei eduskunta hyväksyisikään lakipakettia loppuvuodesta, ei se tarkoita hukkaan heitettyä työaikaa. Silloin viimeistään on peiliin katsomisen paikka; mitä me oikeasti haluamme Keski-Suomessa edistää asukkaittemme hyväksi. Paljon hyvää on saatu aikaiseksi, paljon hyvää on tehty. Miksi emme hyödyntäisi sitä.

Lisätietoja valmistelusta: www.ks2021.fi

15.6.2018

Maakunta- ja sote-uudistuksessa eletään mielenkiintoisia vaiheita. Perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa lakipaketista ja tarvittavat muutokset siihen tullaan tekemään osana eduskuntatyötä. Mikäli eduskunta ei ehdi kesällä viedä valmistelua eteenpäin, tulee asia siirtymään eduskunnan syysistuntokaudelle. Tulevien maakuntavaalien ajankohtakin näyttää tässä vaiheessa epävarmalta. Päivämäärä tulee tarkentumaan uudistuksen edetessä.

Emme ole myöskään vielä varmoja siitä, milloin pääsemme maakuntana hyödyntämään 5 miljoonan euron määrärahaa, jonka Keski-Suomi sai ministeriöltä suun terveydenhuollon valinnanvapauden pilotointiin. Pilotin alkaminen edellyttää lakien voimaantuloa ja alkuperäisen suunnitelman mukaan pilotin oli tarkoitus alkaa jo 1.7.2018.

Vaikka valtakunnallisesti katsoen uudistuksen eteneminen on tällä hetkellä hidasta, viedään Keski-Suomessa kuitenkin valmistelua eteenpäin suunnitellusti. Uudistuksen valmisteluvaihe kestää niin kauan, kunnes eduskunta on joko hyväksynyt tai hylännyt lakipaketin. Valmisteluun on mahdollista edelleen saada rahoitusta valtiovarainministeriöltä, jota maakunnat hyödyntävät. Valmistelutehtäviin onkin parhaillaan haussa lisää kokoaikaisia työntekijöitä.

Kuntajohtajat ovat kokoontuneet pohtimaan ehdotusta maakunnalliseksi uudistuksen valmistelutoimielimeksi. Ehdotuksen mukaan palvelutuotannon valmisteluun on ehdolla allekirjoittanut ja maakuntakonsernin valmisteluun ehdolla on Viitasaaren kaupunginjohtaja, kumpikin varahenkilön roolissa. Työajan käyttäminen maakuntavalmisteluun tullaan tekemään samoin periaattein kuin tälläkin hetkellä eli yhteistyösopimuksilla.

Kesä tulee siis olemaan jännittävää aikaa myös uudistuksen valmistelun kannalta. Valmistelijat käyttävät kuitenkin kaiken liikenevän ajan sekä järjestämissuunnitelman työstämiseen toisen lausuntokierroksen kommenttien pohjalta että palvelutuotannon valmisteluun.

Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi

19.4.2018

Maakunnan valmistelu on edennyt palvelutuotannon suunnitteluun. Järjestämissuunnitelma on parhaillaan toisella lausuntokierroksellaan ja samanaikaisesti kootaan työryhmiä palvelutuotannon äärelle. Järjestämissuunnitelma on se ohjenuora, jonka pohjalta lähdetään suunnittelemaan miten siinä esitetyt palvelupaketit tullaan toteuttamaan. Ensimmäinen työryhmä on jo kokoontunut sote-keskuspalveluiden ja suun terveydenhuollon palvelutuotannon osalta.

Palveluiden tuottaminen on konkreettisesti sitä, että palveluntuottaja henkilökuntansa kanssa tarjoaa palveluita asukkaille. Palvelut järjestää maakunta nykyisten kuntien sijaan 1.1.2020 alkaen, jolloin maakunta vastaa siitä mitä palveluja kuntalaisille tarjotaan ja miten ne sovitetaan yhteen esimerkiksi valinnanvapauden kanssa.

Maakunta tulee tuottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita myös itse, joista muodostetaan maakunnan liikelaitos. Maakunta voi myös perustaa yhtiön, joka tuottaa valinnanvapauden piirissä olevia palveluita. Palvelutuotannon suunnittelussa tullaankin pohtimaan kuinka monta liikelaitosta tai yhtiötä maakuntaan on tulossa ja mitä palvelua niissä tullaan tarjoamaan. Tarkoituksena on alkaa muodostaa myös henkilöstölle tietoa siitä, miten omat palvelut tulevat mahdollisesti sijoittumaan maakuntaan.

Sote-keskus ja suun terveydenhuolto odottavat tällä hetkellä valinnanvapauspilotoinnista sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä. Ministeriö on luvannut päätöksiä toukokuun alussa. Keski-Suomi laittoi ministeriölle hakemuksen, samoin kuin muutkin maakunnat. Yhtenä edellytyksenä ministeriön hakuilmoituksessa oli, että pilotin tulee kattaa vähintään 80% maakunnan asukasmäärästä. Valitettavasti kuitenkin Keski-Suomen kunnista jäi osa pois, joten kattavuudeksi tuli vain noin 72%. Wiitaunionin osalta sekä Viitasaari että Pihtipudas tekivät valtuustoissaan kuitenkin myönteisen päätöksen ja ilmaisivat näin ollen tahtotilansa olla pilotissa mukana kehittämässä kuntalaisten valinnanvapauteen liittyviä asioita.

Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi

23.3.2018 

Työyhteisöjä on sote- ja maakuntavalmistelijoiden toimista pyydetty kevään aikana keskustelemaan tulossa olevasta muutoksesta ja esimiehille on sen pohjalta järjestetty myös muutosvalmennusta. Keskusteluissa oli käytössä sähköinen alusta, jotta mahdollistettiin kaikkien työyhteisöjen näkemysten esiin tuleminen yhteisesti.

Henkilöstön tunnelmat koko maakunnassa pääsääntöisesti olivat huolestuneita ja epävarmoja tulevaa muutosta kohtaan, joka toisaalta kuvastaa hyvin sitä, että koko uudistuksen toteutuminen vaikuttaa median mukaan ajoittain olevan vaakalaudalla. Toisaalta myös päätösten pitkittyminen vaikuttaa henkilöstön epävarmuuteen; niin kauan kuin ei ole lakeja voimassa, ei voida varmuudella sanoa, miten asiat tulevat lopulta menemään.

Vuoden lisäajan myöntäminen uudistukselle on myös vaikuttanut henkilöstöön. Alussa olleen innostuksen tilalle on saattanut vaihtua pettymys uudistuksen etenemisen pysähtymiseen. Toisaalta vuoden lisäaika on käytetty kuitenkin tehokkaasti hyödyksi valmistelemalla maakunnan palveluiden järjestämissuunnitelmaa ja sen työstämisessä on voitu osallistaa monia eri tahoja ja työryhmiä.

Mutta konkreettisia tietoja kaivataan edelleen työyhteisöissä. Vastakkainasettelu maaseutujen ja kaupunkien välillä keskusteluttaa, mitä palveluita tarjotaan missäkin ja kuinka laajasti. Miten asiakkaat tullaan jatkossa huomioimaan; entistä paremmin vai entistä pirstaleisemmin. Kysymyksiä on vielä enemmän kuin vastauksia.

Viestinnässä on pyritty huomioimaan tämä epävarmuus. Keskeneräisistäkin asioita on voitu tiedottaa, jotta henkilöstölle jää kuva, että asiaa valmistellaan ja heillä on tieto siitä, missä vaiheessa ollaan menossa. Tämä aiheuttaa puolestaan sen, että osa henkilöstöstä kokee saavansa liikaa tietoa ja osa puolestaan liian vähän. Missä menee kultainen keskitie tässäkin asiassa? Kaikkea tietoa ei voida kuitenkaan antaa valmiina, vaan jokaisen on oltava myös itse aktiivinen tiedonhakija ja etsijä.

Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi

 

16.3.2018

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun johtoryhmä sai keskisuomalaisilta paljon palautetta järjestämissuunnitelman ensimmäiseen versioon. Kaikkiaan yli 300 eri tahoa (mm. työyhteisöt, järjestöt, kunnat) antoivat oman kannanottonsa ja valmistelun johtoryhmä saikin hyviä kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta johtoryhmän työskentely jatkuu. Seuraavan järjestämissuunnitelman version on tarkoitus tulla julki huhtikuussa.

Järjestämissuunnitelmahan kattaa kaikki Keski-Suomen maakunnalle siirtyvät tehtävät ja vastuut, jotka sisältävät paljon muutakin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Se antaa myös periaatteellisia palveluverkkoon liittyviä viitteitä, jotka kuitenkin voivat vielä täsmentyä valmistelun edetessä.

Palveluiden säilyminen paikkakunnalla on myös kunnan elinvoimaan liittyvä asia. Kuntalaiset ovat varmasti huolissaan saavatko sosiaali- ja terveyspalvelunsa läheltä ja samaa miettii myös henkilöstö. Järjestämissuunnitelman luonnoksessa on tulevista sote-keskuksista (nykyiset terveyskeskukset täydennettynä sosiaaliohjauksen palveluilla) linjattu, että palveluita tulisi saada kuntakeskuksista. Sote-keskusten palveluvalikoima ja aukioloajat sen sijaan voivat vaihdella. Maakunnan päätösvallassa tulee olemaan missä mitäkin palvelua tulee saamaan.

Sähköisiä järjestelmiä ja puhelimella annettua ohjausta ja neuvontaa pyritään jatkossa parantamaan. On selvää, että palveluihin tulee saada yhteys, vaikka se ei lähipalvelua olisikaan. Palvelu- ja asiakasohjauksesta ollaan myös työstämässä omaa mallia, joka voitaisiin tulevan uudistuksen myötä ottaa käyttöön.

Vaikka julkisuudessakin paljon puhutaan siitä, että sote-uudistus kaatuu, eikä tule koskaan menemään ”maaliin” asti, niin valmistelutyö kuitenkin jatkuu. Tällä hetkellä allekirjoittaneen lisäksi myös kaupunginjohtaja Janne Kinnunen on uudistusta valmistelemassa johtoryhmässä mukana. Ryhmää on täydennetty kevään kuluessa myös kokoaikaisilla uudistusta valmistelevilla koordinaattoreilla, joiden työaika koostuu vain ja ainoastaan uudistuksen valmistelusta. Johtoryhmän kokoonpanoa täydennetään myös muilla maakunnallisilla työryhmillä, jotta valmisteluun saadaan mahdollisimman paljon mukaan myös asiakasrajapinnalla töitä tekeviä henkilöitä, joilla on paras asiantuntemus kuntalaisten palvelujen tarpeesta.

Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi

 

11.1.2018

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on edennyt siihen pisteeseen, että sitä valmisteleva johtoryhmä on julkistamassa järjestämissuunnitelmasta ensimmäisen version 15.1.2018. Suunnitelma ei ole vielä lopullisessa muodossaan ja nyt kaivataan kunnilta, yrityksiltä, järjestöiltä ja kuntalaisilta palautetta, jotta siitä voidaan tehdä yhdessä maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi vietävä järjestämissuunnitelma.

Suunnitelma kokoaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lisäksi myös valtionhallinnolta siirtyvät tehtävät sekä pelastuslaitoksen tehtävät. Kokonaisuus on siis laaja ja lukemista riittää, mutta tässä vaiheessa suunnitelman työstämiseen on myös mahdollista vaikuttaa. Johtoryhmä toivookin kommentteja mahdollisimman laajasti, joten nyt on mahdollisuus saada ”oma ääni kuuluviin”.

Suunnitelmassa on kuvattu alustavasti myös sitä, miten ja mistä kuntalaiset tulevat tulevaisuudessa palveluitaan saamaan – ovatko palvelut saatavissa läheltä vai keskitettyinä. Näin ollen siitä voidaan tehdä alustavia päätelmiä myös palveluverkon laajuudesta, vaikkakin lopullisen päätöksen siitä tulee tekemään maakuntavaltuusto aikanaan. Vielä tässä vaiheessa viralliseen päätöksentekoon kunnissa suunnitelmaa ei viedä, mutta työstämiseen voi osallistua kuka vaan.

Jos siis kiinnostuit maakunnan järjestämissuunnitelmasta, niin seuraathan uudistuksen internet-sivuja (osoite alla), jonne tullaan päivittämään linkki, jonka kautta palautetta voit antaa.

Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi

Kuva: Juha-Antti Toikkanen, Viitasaaren yhteiskoulu

 

18.12.2017

Maakunta- ja sote-uudistus etenee ja järjestämissuunnitelma on parhaillaan työn alla. Osana järjestämissuunnitelmaa on kuvattu erilaisia tietopaketteja sote-palveluista. Valmistelijat olivat saamassa oppia Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) tietopaketeista, joiden pohjalta valmistelu Keski-Suomessa etenee. Tietopaketeilla tavoitellaan tiedon läpinäkyvyyttä, jotta sitä voidaan hyödyntää osana johtamista ja käytännön työtä.

Sote-tietopaketteja löytyy kaikkiaan 15 kpl ja ne koskevat niin hoito- ja hoivapalveluita, vammaisten palveluita, mielenterveys- ja päihdepalveluita kuin sosiaalipalveluitakin, mukaan lukien lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Sote-tietopaketteihin tullaan kohdistamaan kaikki toiminta- ja taloustiedot maakunnassa järjestetyistä sosiaali- ja terveyspalveluista riippumatta siitä, ovatko ne tuotettu omana tuotantona vai hankittu muualta. Sote-palvelupaketit on jaettu uudistusta valmistelevan johtoryhmän sote-vastuullisten kesken.

Esimerkkinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupaketista olkoon lasten, nuorten ja perheiden palvelupaketti. Tietopaketissa kuvataan palvelun sisältö mm. neuvolapalveluissa, lapsiperheiden kotihoidossa ja erilaisissa lastensuojelullisissa tehtävissä. Jokaisen palvelun kohdalla on mietittävä palvelun laatutekijät, joista osa määrittyy jo lainsäädännönkin kautta. Lainsäädäntö voi määritellä myös palvelun myöntämistä, esim. äitiysneuvolapalveluun ovat oikeutettuja kaikki raskaana olevat. Saatavuuteen ja saavutettavuuteen on otettava myös kantaa, tuleeko palvelu saada lähipalveluna vai voiko se olla keskitettyä tai liikkuvaa palvelua, sekä peritäänkö palvelusta asiakasmaksuja.

Sote-palveluissa on tällä hetkellä käytössä erilaisia tietojärjestelmiä, joista ei välttämättä saada yhtäläisiä tai toisten kanssa vertailukelpoisia tietoja. Tämä tulee olemaan haaste maakuntavalmistelussa, mutta ei kuitenkaan mahdoton toteuttaa. Tarkoitus on kuitenkin tehdä valmisteluja tulevaisuutta silmällä pitäen ja varmistaa, että palveluita tuotetaan yhtäläisin kriteerein eri puolilla maakuntaa.

Tarkempia tietoja Sitran tietopaketeista: https://www.sitra.fi/julkaisut/sote-tietopakettien-kasikirja-2-0/
Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi

6.11.2017

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö valinnanvapauslainsäädännöstä on tullut kuntiin. Pohjalla on perustuslakivaliokunnan antama lausunto edellisellä lausuntokierroksella, jonka perusteella muutoksia nyt lausunnolla olevaan hallituksen esitykseen on tehty. Ehdotettavan valinnanvapausmallin kautta siirryttäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmään, jossa asiakas voisi itse vaikuttaa palveluntuottajansa valintaan. Asiakkaan valinnanvapaus koostuisi maakunnan liikelaitoksessa toimivan julkisen tai yksityisen sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suun hoidon yksikön valinnasta, maakunnan liikelaitoksen valinnasta sekä asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla saatavista palveluista.

Sosiaali- ja terveyskeskusten on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa. Asukas voi valita haluamansa julkisen tai yksityisen sote-keskuksen ja valintaan on sitouduttava aina puoleksi vuodeksi kerrallaan. Sote-keskus on tavallaan kuin nykyinen terveyskeskus, josta saa terveysneuvonnan sekä hoitajan ja lääkärin palveluiden lisäksi sosiaalihuollon ammattihenkilön ohjausta ja neuvontaa.
Hammashoitolan voi puolestaan lakiesityksen mukaan valita vuoden 2022 alusta alkaen. Valinnan voi tehdä myöskin puoleksi vuodeksi kerrallaan. Asukkaan ei kuitenkaan tarvitse aina puolen vuoden jälkeen tehdä valintaa uudelleen, ellei hän halua, vaan voi jatkaa valitsemansa sote-keskuksen tai hammashoitolan asiakkaana, mikäli on tyytyväinen saamaansa palveluun.

Mikäli sote-keskuksesta tai hammashoitolasta ei saa jotakin palvelua, on oikea osoite silloin maakunnan liikelaitos. Sieltä tulevat löytymään mm. erikoissairaanhoito, neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Asukas voi valita myös liikelaitoksen mistä päin Suomen tahansa. Maakunnan liikelaitos arvioi asiakkaan palvelujen tarpeen ja tekee suunnitelman siitä, miten ja millä palveluilla asiakkaan tarpeeseen voidaan vastata. Asiakas voi saada liikelaitokselta asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin, jolla hän voi hankkia tarvitsemansa palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka on hyväksytty palveluntuottajiksi.
Asiakasseteli on mahdollista saada esim. kotihoidon, asumispalveluiden, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä kiireettömiin leikkauksiin. Asiakasseteli on verrattavissa nykyiseen palvelusetelijärjestelmään.

Henkilökohtainen budjetti sen sijaan on tarkoitettu sellaisille asiakkaille, joilla on pitkäaikaista tai laaja-alaista avun tarvetta, kuten esim. vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan palveluja käyttäville. Maakunta maksaa palvelusta suoraan tuottajalle, asiakkaan tilille ei siirry rahaa. Sekä asiakasseteli että henkilökohtainen budjetti tulisivat esityksen mukaan käyttöön vuonna 2020.

Wiitaunionissa valinnanvapauslakiluonnosta koskevaa lausuntopyyntöä käsittelevät aluksi perusturvalautakunta kokouksessaan 14.11.2017 kuntien ylimpien viranhaltijoiden valmistelun pohjalta, jonka jälkeen se siirtyy käsittelyyn kuntien hallituksille. Lopullinen lausunto tulee antaa ministeriölle 15.12.2017 mennessä.
Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi


23.10.2017

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä puhutaan järjestämisestä ja tuottamisesta sekä niiden erottamisesta toisistaan. Käsitteet jäävät kuitenkin jossain määrin vielä epäselviksi arkikielessä. Järjestämistä on kuvattu mm. sanoilla ”hoitaa” tai ”vastaa”; esimerkiksi kuntalain mukaan kunta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietyistä palveluista, josta siis lainsäädännön edetessä tulee vastaamaan maakunta.

Järjestäjän tehtäviin kuuluu mm. asettaa tavoitteet palveluiden tuottamiselle, määritellä myöntämiskriteerit ja asiakasmaksut sekä päättää palvelutuotantoa koskevista linjauksista, missä palveluita tuotetaan ja kenen toimesta. Tällä hetkellä sote- ja maakuntauudistusta valmisteleva johtoryhmä työstääkin juuri näitä linjauksia, koska järjestäjän tehtävien määrittely on perusta myös palvelutuotannon toteuttamiselle.

Kuntalaisia kiinnostava järjestäjän rooliin liittyvä seikka on varmasti palveluverkko. Se sisältää toimipisteet, joissa palvelua annetaan (esim. terveyskeskukset), mutta myös sähköisesti saavutettavissa olevat palvelut. Tässä vaiheessa valmistelua emme siis vielä tiedä missä ja millaisia palveluita meillä tulee maakunnassa olemaan ja ovatko ne mahdollisesti keskitettyjä vai sähköisesti tavoitettavissa olevia. Huomioitava on kuitenkin myös se tosiasia, ettei kaikilla ole välttämättä mahdollisuuksia eikä taitoa käyttää sähköisiä palveluita.

Valtion taholta on koostettu sote- ja maakuntauudistuksen järjestämisen käsikirja, jonka tarkoitus on toimia maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon apuvälineenä. Sen tavoitteena on selkiyttää järjestämiseen liittyviä konkreettisia kysymyksiä. Aloite käsikirjan luomiseen on lähtenyt sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluun osallistuneilta valmistelijoilta. Käsikirja löytyy osoitteesta www.alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja.

Palveluverkon suunnittelemisen osalta edellä mainittu käsikirja pyytää valmistelussa huomioimaan maakunnan asukkaiden tarpeet sekä ennakoimaan myös tulevia vuosia. Kun palvelut ovat tarkoituksenmukaisella tavalla kuntalaisten saavutettavissa, voidaan puhua onnistuneesta muutoksesta.

Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi 

 

9.10.2017:

Maakunnan ICT-asioihin on sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmän mukaan kiinnitettävä paljon huomiota. Lyhenne ”ICT” tulee englanninkielen sanoista Information and Communication technology, joka tarkoittaa suomeksi tieto- ja viestintäteknologiaa. Maakunnan ICT-ratkaisut ohjailevat pitkälti sitä, miten ketterä maakunta tulee jatkossa olemaan. Tällä hetkellä käytössä on lukuisia tietojärjestelmiä, jotka kaikki tulee perata läpi ja ratkaista millainen ICT-järjestelmä maakuntaan tullaan rakentamaan. Resursseja on kuitenkin käytössä niukasti; Uudellamaalla valmisteluun on loppuvuodeksi varattu 9000 henkilötyöpanosta, kun se Keski-Suomessa on 16.

ICT-kokonaisarkkitehtuuri sisältää toimintaa, tietoa, tietojärjestelmiä ja teknologisia ratkaisuja koskevat erilaiset järjestelmät, tietovirrat ja tietovarastot. Näiden hallinta ja kehittäminen edellyttää, että maakunnan kaikki järjestelmiä koskevat sopimukset ja käyttäjälisenssit käydään läpi. Samalla tulee huomioida tietosuoja, tietoturvallisuus sekä varautuminen esimerkiksi kyberuhkiin.

Sairaanhoitopiirin kautta käynnissä on uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus, jonka odotetaan ratkaisevan monta pulmaa sosiaali- kuin terveydenhuollon asiakkaiden tietojen vaihtamisessa ja tietojen saatavuudessa. Kyseinen kilpailutus on kuitenkin niin laaja, että odotettavissa on hankintaoikaisupyyntöjä, jotka puolestaan hidastavat koko prosessien etenemistä maakunnassa. Siitä huolimatta olemme optimistisia; maakunnan asiakkaan asioiminen tulee helpottumaan ja ammattilaisilla on käytettävissään entistä jouhevammin asiakasta ja asiakkuutta koskeva tieto.

Myös henkilöstön näkökulmasta maakunnan ICT-järjestelmä pohdituttaa; saadaanko ensimmäiset palkat maksetuksi ajallaan – oikealle henkilölle oikea palkka oikeasta työstä, vai joudummeko vielä toteamaan, ettei kaikesta valmistelutyöstä huolimatta palkat sitten lähteneetkään maksuun ja kaikki 10 060 maakunnan työntekijää eivät saaneetkaan palkkaansa ajallaan. Onneksi tämä riski on tiedostettu ja sen eteen tehdään töitä, joskin niukoilla resursseilla. Sote- ja maakuntauudistusta valmistelevan johtoryhmän harras toive kuitenkin on, että tieto- ja viestintäteknologiaan saadaan järjestymään lisäresurssia ja valmistelutyön sen osalta etenemään aikataulussa.

Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi

4.9.2017:

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Keski-Suomen maakunta tulee olemaan palveluiden järjestäjätaho. Tämä tarkoittaa sitä, että tuleva maakunta vastaa lailla säädettyjen palveluiden ja asetettujen velvoitteiden toteutumisesta Keski-Suomessa. Käytännössä maakunta määrittelee, millaisia palveluita kuntalaisille annetaan, millä ehdoilla niitä tarjotaan kuntalaisille sekä millä kustannuksilla. Maakunta myös valvoo, että palveluiden järjestämistä ohjaavia periaatteita noudatetaan.

Järjestäjän ylintä vastuuta käyttää tuleva maakuntavaltuusto, joka tekee päätökset siitä, mitä palveluita, millä ehdoilla ja missä niitä maakunnassa tuotetaan. Poliittisen päätöksenteon ohella järjestäjän puolella toimii ”maakuntavirasto”, jonka tehtävänä on valmistella maakuntavaltuustolle päätettäväksi tulevat asiat. Maakuntavirastossa myös valvotaan palveluntuottajia ja sitä, että luvattu palvelutaso ja laatu toteutuvat maakunnan määrittelemillä laatuvaatimuksilla.

Maakunnan eli järjestäjän määrittelemän kehikon pohjalle rakentuvat myös palvelutuotanto ja palveluverkko. Maakunta järjestäjänä määrittelee esimerkiksi, mitä ikäihmisten kotihoidolta vaaditaan ja miten palveluihin pääsee. Palvelua voivat tuottaa maakunnan omien palveluntuotantoyksiköiden lisäksi vaikkapa yksityiset palveluntuottajat. Maakunta huolehtii siitä, että kuntalaisia tullaan opastamaan hyväksyttyjen palveluntuottajien palveluiden piiriin. Nyt valmisteluvaiheessa onkin tärkeää luoda linjaukset myös tälle asiakas- ja palveluohjaukselle.

Valmisteluvaiheessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että tiettyjä palveluita ja käytänteitä lähdetään yhdenmukaistamaan jo ennen varsinaisen uudistuksen toteutusta. Keskustelua tullaan käymään esimerkiksi erilaisten etuisuuksien myöntämisperiaatteista (mm. omaishoidontuen hoitopalkkio), jotta kuntalaiset olisivat mahdollisimman tasavertaisessa asemassa eri puolilla maakuntaa.

Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi

25.8.2017:

Sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontui 24.8.2017 pohtimaan valmistelun työsuunnitelmaansa. Valmistelutyö lähtee rakentumaan erilaisista kokonaisuuksista, joissa käydään läpi maakuntakonserniin ja sen rakenteeseen liittyviä asioita, palveluiden järjestämisen ja niiden tuottamisen periaatteita sekä erilaisia hallinnollisia tukipalveluita ja tietohallintoa. Koska maakunnalle siirtyvää henkilöstöä on kaikkiaan noin 10 000, nousee myös henkilöstön kuuleminen ja muutosvalmennus huomionarvoiseksi asiakokonaisuudeksi. Valmisteltavaa on siis paljon ja jokaisen panostusta tarvitaan.

Esimerkiksi palveluiden järjestämisessä tulee huomioida arvopohjan lisäksi maakunnan elinvoimaisuus. Tarvitsemme tulevaisuudessakin osaajia huolehtimaan kuntalaisten palveluista, joten maakunnasta tulee tehdä houkutteleva. Maakunnan strategia ei näin ollen saisi jäädä irralliseksi kuntien strategioihin nähden. Samoin valtakunnalliset linjaukset tulee ottaa huomioon valmistelussa.

Vaikka osa toiminnoista siirtyykin kunnista maakuntaan, toimimme kuitenkin kaikki yhteisen hyvän eteen. Parhaimmillaanhan uudistus ei näy yksittäiselle kuntalaiselle lainkaan ja hän saa palvelunsa kuten tähänkin asti, järjestäjä ja tuottaja vaan tulevat vaihtumaan.

Olemme kuitenkin vasta valmistelun alkumetreillä, mutta asenne on vahvasti positiivinen. Esivalmisteluvaiheessa työstetty materiaali erilaisine selvityksineen on käytössämme, hyödyntäkäämme sitä mahdollisimman tehokkaasti ja ottakaamme oppia myös muilta maakunnilta.

Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi

 

11.8.2017:
Kesän aikana maamme hallitus päätti jatkaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua siten, että se tulee voimaan vuotta myöhemmin eli 1.1.2020. Tämä tarkoittaa lakiesitysten valmistelussa perustuslakivaliokunnan esittämien muutosten huomioimista. Valinnanvapauslain osalta hallitus tulee antamaan uuden esityksen alkuvuodesta 2018.

Keski-Suomen osalta valmisteluun saatu lisäaika on otettu hyvin vastaan. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan projektiluontoisesti siihen asti, kunnes voimaanpanolaki tulee voimaan. Projektityölle on nimetty johtoryhmä, joka vastaan muutostyön johtamisesta Keski-Suomessa. Uudistuksen johtoryhmä yhteystietoineen löytyy www.ks2020.fi – sivuilta, jonne kootaan ajankohtaista asiaa uudistuksen valmistelun etenemisestä.