Kiireettömän hoitopaikan valinta

Suomalaisten oikeus valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikkansa laajenee vuoden 2014 alusta. Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitopaikan valinnanvapaus perustuu kotimaassa terveydenhuoltolakiin.

1.1.2014 alkaen kuntalainen voi valita, minkä kunnan terveyskeskuksessa asioi. Tiettyä lääkäriä tai hoitajaa ei voi valita, mutta toivomuksia voi esittää. Hoitopaikan valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon palveluita mm. terveysneuvontaa ja -tarkastuksia, sairaanhoidon palveluita, suun terveydenhuollon palveluita, ehkäisy-, äitiys- ja lasten neuvolapalveluita sekä avohoidon kuntoutuspalveluita ja hoitotarvikejakelua.

Terveysaseman vaihtamisesta kuntalaisen on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveysasemalle. Hoitovastuu siirtyy valitulle kunnalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Terveysasemaa voi vaihtaa jättämällä tai postittamalla Kiireettömän hoitopaikan vaihtaminen -ilmoituslomakkeen sekä hoitovastuussa olevalle että valitun kunnan terveysasemalle. Ilmoituslomakkeita saa myös terveysasemilta. Ilmoitusta ei voi lähettää sähköpostitse tietosuojasyistä.

Asioiminen

Uudessa hoitopaikassa voi ryhtyä asioimaan kolmen (3) viikon kuluttua siitä, kun ilmoitus on jätetty terveysasemalle tai neljän (4) viikon kuluttua siitä, kun ilmoitus on postitettu

Kela-korvaus

Potilaan valitessa hoitopaikan oman kuntansa ulkopuolelta Kela voi myöntää matkakorvausta enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta henkilö voisi tarvitsemansa hoidon tosiasiallisesti saada.

Tilapäinen oleskelu muussa kunnassa

Valinnanvapauden myötä terveyskeskuspalveluja voi käyttää myös kotikunnan ulkopuolella, missä oleskelee säännöllisesti tai pitkäaikaisesti esimerkiksi työn, vapaa-ajan vieton tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitoa varten tarvitaan omalla terveysasemalla tehtyä hoitosuunnitelmaa, jonka perusteella palveluja annetaan toisessa kunnassa. Ilmoitus tilapäisen oleskelupaikkakunnan terveyskeskukseen on tehtävä palvelujen tarpeesta riippuen vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Kiireellisissä tapauksissa voi edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.

Valinnanvapaus koskee myös erikoissairaanhoitoa

Hoitava lääkäri tekee päätöksen erikoissairaanhoidon tarpeesta ja arvioi minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee. Erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lähete. Julkisen sairaalan potilaaksi voi hakeutua terveyskeskuksen, sairaalan, työterveyshuollon tai yksityisen lääkärin lähetteellä. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Kiireellistä hoitoa äkillisessä sairastapauksessa jokainen saa asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan hoitamiseen.

Kiireettömän hoitopaikan vaihtaminen - ilmoituslomake

Lisää tietoa hoitopaikan valinnanvapaudesta