Palvelumaksutuki

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 1 §:n mukaan kunnallisista sosiaalipalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Lain 2 §:n mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Asetuksella voidaan säätää maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksulain 11 § antaa mahdollisuuden alentaa maksua, mikäli alentamiseen on henkilön toimeentuloedellytykset huomioon ottaen syytä.

Lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 216/91) 11 §:n yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan säännös mahdollistaa sen, että lainkohdassa mainitut edellytykset täyttävältä henkilöltä ei tarvitsisi periä asiakasmaksua esimerkiksi silloin, kun henkilö ei itse pysty vastaamaan maksusta, vaan se tulisi kunnan sosiaalitoimen suoritettavaksi toimeentulotukena. Tällöin olisi esityksen mukaan tarkoituksenmukaista, että palvelusta perittävää maksua voitaisiin suoraan alentaa, jolloin tarvetta hakea toimeentulotukea erikseen ei syntyisi. Muun muassa juuri tällaisia tilanteita varten on Viitasaarella ja Pihtiputaalla otettu käyttöön palvelumaksutuki.

Yhteystiedot

Palvelumaksutukihakemuksia voi tiedustella:

Viitasaarella

Vanhuspalveluiden kanslisti
Eija Tenhunen
044 7335 666

Pihtiputaalla

Koti-ja asumispalvelujohtaja
Anni Sagulin-Raatikainen
040 8600 786